Održan Okrugli sto “Preporuke za dosljednu primjenu Zakona o zabrani diskriminacije BiH (ZZDBiH) u oblasti invaliditeta u FBiH“

Mostar, 16. maj/svibanj 2017. godine – Okrugli sto na temu “Preporuke za dosljednu primjenu Zakona o zabrani diskriminacije BiH (ZZDBiH) u oblasti invaliditeta u FBiH” održan je danas u Mostaru. Realiziran je u okviru programa “Jednakost za sve – Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”, kroz Program grantova u okviru kojeg Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) provodi projekt Zagovaračka kampanja – Prevazilaženje diskriminacije osoba sa invaliditetom po osnovu uzroka invaliditeta između ratnih i neratnih OSI“.
Cilj organiziranja ovog okruglog stola jeste pokušaj alarmiranja zakonodavne vlasti u Federaciji BiH da konačno u zakonske okvire uvede izjednačavanje prava osoba sa invaliditetom – statusnih i materijalnih – bez obzira na uzrok invalidnosti
Diskriminacija u našoj zemlji ispoljava se u nejednakom tretmanu pri zapošljavanju, nejednakom pristupu različitim uslugama (obrazovnim, zdravstvenim), nejednakom tretmanu u garantovanju i zaštiti prava. Pojedinci i grupe mogu biti izloženi diskriminaciji zbog bilo kojeg biološkog ili socijalnog obilježja: starosti, rase, spola, etniciteta, vjere, jezika, seksualne orijentacije, političkih uvjerenja, invaliditeta.

Zaštita od diskriminacije važno je pitanje za osobe sa invaliditetom, ne samo da bi im olakšala borbu protiv predrasuda i stereotipa, nego i omogućila suočavanje sa realnim problemima, prije svega sa isključivanjem iz društvenih tokova.

Ono o čemu se ne govori jeste činjenica da je u sistemu socijalne zaštite u FBiH najizraženija neposredna diskriminacija utvrđena zakonima FBiH, dakle sistemska, a odnosi se na diskriminaciju osoba sa invaliditetom (OSI) po osnovu uzroka invalidnosti. Konkretnije, neratne osobe sa invaliditetom su u odnosu na ratne, u kategorizaciji oštećenja organizma, te u novčanim naknadama, sistemski, neposredno diskriminisane.
Između neratnih osoba sa invaliditetom i ratnih vojnih invalida postoji diskriminacija u kategorizaciji oštećenja organizma. RVI stiču pravo na invalidninu sa oštećenjem organizma od 20 do 100 % po propisima o RVI u FBiH, civilne žrtve rata sa oštećenjem organizma od 60 % i više, imaju pravo na invalidninu, dok neratne osobe sa invaliditetom po važećem Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom FBiH pravo na ličnu invalidninu, dodatak za njegu – pomoć druge osobe i ortopedskih dodataka stiču sa 90 – 100 % oštećenja organizma.

Imali smo brojne aktivnosti u ovoj zagovaračkoj kampanji, veliki broj razgovora s raznim institucijama i naš glavni cilj je da problem dovedemo u javnost jer neratni invalidi su u nekom smislu nevidljivi, za razliku od ratnih vojnih invalida, rekao je Žarko Papić, eksterni konsultant pri FSU u BiH.

Pomoćnik ministra rada i socijalne politike FBiH Dobrica Jonjić smatra da je prvi korak ka ukidanju diskriminacije promjena načina ocjenjivanja, odnosno usvajanje jedinstvene liste invaliditeta, po kojoj bi se jednako ocjenjivale sve osobe sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka.

Mi smo tu listu napravili, ali ona na žalost nije usvojena. No, ne smijemo stati, moramo raditi na tome, smatra Jonjić. (kraj)