Novinar nije držač mikrofona

Novinar nije držač mikrofona 

“Novinari ne mogu samo prenositi informacije bez kritičkog razmišljanja i povezivanja. Moraju da slušaju i da analiziraju ono što čuju kako bi objektivno i nepristrasno izvještavali. Novinar je prva instanca u odlučivanju šta će se objaviti i mora se voditi principima etike i profesije Ovi principi se moraju primjeniti i u izvještavanju o izborima” složili su se medjunarodni i domaći predavači na radionici “Prvi put na izborima” koju za mlade novinare organizuju BORAM BH novinari u okviru projekta medijskog monitoringa zaKoalicija “Pod lupom” , u okviru Base projekta koji finansiraju Evropska unija i USAID. “Ne strahujte od greške kod donošenja odluka, vodite se činjenicama. Pitajte. Nemojte se samo prepustiti onom što vam je rečeno” istakao je Benjamin Butković, BHT dok je Jelka Jovanović is beogradskog dnevnog lista Danas istakla da se novinar ne treba plašiti etikete ako je odlučio da objavi ili ne objavi neku informaciju o kandidatima ili izbornom procesu. “Ono čega se novinar treba plašiti jeste da postane dio izborne kampanje umjesto da je pokriva” istakla je. O balansiranom i fer izvještavanju govorili su i Borislav i Bojana Vukojević iz perspektive istraživača u Medijskom monitoringu dok su o pripremama bh redakcija za izbore govorili Berislav Jurić www.bljesak.info, Mostar i Milorad Labus, www.banjaluka.com. ” važno je pratiti predizborna obećanja, vidjeti koliko su realizovana i koliko će društvo u cjelini koštati obećanja koja kandidati daju tokom predozborne kampanje” istakao je Jurić.
” Kako vrijeme odmiče mi kao društvo sve više imamo problema sa kulturom dijaloga posebno tokom izbora” rekao je Labus. Azra Maslo iz Regulatorne agencije za komunikacije govorila o profesionalnim standardima iz perspektive regulatora. “Novinari trebaju poznavati pravila i propise ako žele da rade taj posao” istakla je Maslo. Radionica ” Prvi put na izborima” okupila je oko 30 učesnika iz cijele BiH.


U medijskoj zajednici postoji konsenzus za uspostavljanje transparentnosti u medijskom sektoru

U medijskoj zajednici postoji konsenzus za uspostavljanje transparentnosti u medijskom sektoru 

Sarajevo, 26. januara 2018 – Unutar medijske zajednice pozdravljena je inicijativa donošenja zakonskog rješenja kojim bi se osigurala transparentnost medijskog vlasništva i finansiranja, te uredio oglašivački prostor. Rezultat je to prve stručne debate pod nazivom “U potrazi za boljom regulacijom transparentnosti vlasništva i finansiranja medija iz javnih budžeta” koja je održana 26. januara 2018. u okviru projekta “Mediji i javni ugled”, koji finansira Evropska unija.
Obraćajući se prisutnima, Vladimir Pandurević, voditelj projekta iz Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, rekao je kako „javni interes u medijima nije definisan nijednim strateškim dokumentom i stoga su rezultati projekta Mediji i javni ugled jako važni“.
Generalna tajnica Udruženja BH novinari Borka Rudić ocijenila je kako su posljedice neregulisanja ove oblasti „urušavanje novinarske etike i kvalitete novinarstva kao i slabljenje funkcije javnog interesa samih medijskih kuća“.
Politička savjetnica u Uredu specijalnog predstavnika EU Jasna Jelisić podsjetila je na posljednje izvještaje Evropske komisije o napretku BiH u kojima je pitanje transparentnosti u medijskom sektoru tretirano kao jedno od ključnih. „Izjveštaji su između ostalog dali i preporuke vlastima u Bosni i Hercegovini da ovo pitanje što prije razmatraju, a u nekoliko navrata je naglašeno da će ovo pitanje biti i predmet razmatranja prilikom davanja Mišljenja Evropske komisije na aplikaciju BiH za članstvo u EU.“
Profesorica Fakulteta političkih nauka Lejla Turčilo naglasila je da je potrebno vratiti vezu između kvalitetnih medija i građana koji ih znaju prepoznati. „Pravo je građana da imaju pristup tačnim, objektivnim i fer informacijama, ali i da poznaju mehanizme uticaja onih kojih kreiraju takve informacije“, rekla je Turčilo.
Konzorcij koji implementira projekat zagovara donošenje zakona u cilju dostizanja standarda Evropske unije u reguliranju koncentracije i transparentnosti medijskog vlasništva. Cilj donošenja ovih zakonskih rješenja je sprečavanje konflikta interesa, podizanje vrijednosti medijskog tržišta i održivosti medija kroz transparentnu dodjelu javnog novca medijima.
Zakonska rješenja trebala bi doprinijeti i sprečavanju zloupotreba u navedenim oblastima, unaprijediti medijski integritet, poticati zakonit rad medija i stvarni medijski pluralizam te tako doprinijeti izgradnji demokratskog okruženja. Predviđeno je i da zakonski prijedlozi sadrže propise o monitoringu primjene zakona kao i mehanizme sankcija.
Projekat “Mediji i javni ugled” provodi konzorcij koji čine Udruženje BH novinari, Mediacentar Sarajevo, Vijeće za štampu u BiH i nevladina organizacija JaBiHEU.


Ozvaničen početak kampanje Koga boli moj zub

Ozvaničen početak kampanje Koga boli moj zub

Nedostatak dobre volje jedini je razlog zbog kojeg se ne rješava problem stomatološke zaštite osoba sa invaliditetom u FBiH

U ovoj zemlji je lakše dobiti uputnicu za estetsku operaciju nego riješiti gorući problem s kojim se suočavaju osobe sa invaliditetom. Godinama nailazimo na zidove u institucijama kojima je u opisu posla da riješe problem koji dotiče populaciju od preko dvadeset hiljada osoba, koji već u dobi od 20 godina ostaju bez zuba, što je uzrokovano dijelom zbog terapija koje primaju i koje izazivaju propadanje zuba, a najvećim dijelom zbog činjenice da se ne rješava problem, odnosno ne omogućava im se osnovno ljudisko pravo – pravo na zdravstvenu zaštitu. Našoj djeci se mora pod hitno omogućiti da u stomatološkim ustanovama dobiju mogućnost da im se stomatološki zahvati rade u općoj anesteziji, kazala je danas na konferenciji kojom je ozvaničen početak kampanje Koga boli moj zub, Danijela Kegelj iz Udruženja Vedri osmijeh iz Mostara.

Osobe sa invaliditetom u našoj zemlji diskriminisane su kada je u pitanju stomatološka zaštita. Trenutno je kompletna usluga za njih moguća samo u jednoj javnoj zdravstvenoj ustanovi u FBiH – na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu.

Bosna i Hercegovina je ratifikovala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, koja obavezuje državu da pruža osobama sa invaliditetom isti obim i kvalitet zdravstvenih usluga i programa koji se pružaju ostalim građanima. Servisi zaštite trebaju biti trajno dostupni svima bez razlike i bez diskriminacije. Zakon o pravima i obavezama pacijenata FBiH garantuje pravo na dostupnost zdravstvene zaštite. Kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, ova prava se ne poštuju, posebno u sferi pružanja stomatološke zaštite, iako su prava zagarantovana sistemom zdravstvene zaštite u Federaciji BiH.

Nevladina organizacija Inicijativa i civilna akcija (ICVA). u okviru koalicije „Jednakost za sve“. implementira projekat Sprečavanje diskriminacije u pristupu stomatološkoj zaštiti za osobe sa invaliditetom i kampanju od društvenog interesa koja se fokusira na iznalaženje rješenja za uvođenje prilagođene stomatološke zaštite uz opštu anesteziju u javne zdravstvene ustanove u FBiH.
„Ono što ovaj problem čini još većim jeste činjenica da za rješavanje ovoga problema nema ni zakonskih ni finansijskih prepreka. Radi se o dobroj volji, dogovoru i angažmanu nadležnih ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenih osiguranja i zdravstvenih ustanova“, kazala je Vesna Vukmanić ispred ICVA-e.


Počelo snimanje filma u okviru UNDP projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH"

Počelo snimanje filma u okviru UNDP projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH" 

Glavni cilj projekta je doprinijeti kvalitetnijem životu građana kroz veće demokratsko učešće i odgovornost prema javnosti, kroz unapređene usluga na nivou mjesne zajednice, infrastrukturu, te uključivanje socijalno isključenih kategorija.

Kao sredstva ostvarenja ovog cilja odabrani su podsticaji lokalnom razvoju koji će predvoditi zajednica, te revitalizacija lokalne vlasti u mjesnim zajednicama kao nivou gdje je vlast najbliža građanima i njihovim organizacijama koje su na usluzi zajednicama, uz mogućnost stvarnog učešća i provedbe.

“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).


Održan Okrugli sto “Preporuke za dosljednu primjenu Zakona o zabrani diskriminacije BiH (ZZDBiH) u oblasti invaliditeta u FBiH“

Održan Okrugli sto “Preporuke za dosljednu primjenu Zakona o zabrani diskriminacije BiH (ZZDBiH) u oblasti invaliditeta u FBiH“

Mostar, 16. maj/svibanj 2017. godine – Okrugli sto na temu “Preporuke za dosljednu primjenu Zakona o zabrani diskriminacije BiH (ZZDBiH) u oblasti invaliditeta u FBiH” održan je danas u Mostaru. Realiziran je u okviru programa “Jednakost za sve – Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”, kroz Program grantova u okviru kojeg Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) provodi projekt Zagovaračka kampanja – Prevazilaženje diskriminacije osoba sa invaliditetom po osnovu uzroka invaliditeta između ratnih i neratnih OSI“.
Cilj organiziranja ovog okruglog stola jeste pokušaj alarmiranja zakonodavne vlasti u Federaciji BiH da konačno u zakonske okvire uvede izjednačavanje prava osoba sa invaliditetom – statusnih i materijalnih – bez obzira na uzrok invalidnosti
Diskriminacija u našoj zemlji ispoljava se u nejednakom tretmanu pri zapošljavanju, nejednakom pristupu različitim uslugama (obrazovnim, zdravstvenim), nejednakom tretmanu u garantovanju i zaštiti prava. Pojedinci i grupe mogu biti izloženi diskriminaciji zbog bilo kojeg biološkog ili socijalnog obilježja: starosti, rase, spola, etniciteta, vjere, jezika, seksualne orijentacije, političkih uvjerenja, invaliditeta.

Zaštita od diskriminacije važno je pitanje za osobe sa invaliditetom, ne samo da bi im olakšala borbu protiv predrasuda i stereotipa, nego i omogućila suočavanje sa realnim problemima, prije svega sa isključivanjem iz društvenih tokova.

Ono o čemu se ne govori jeste činjenica da je u sistemu socijalne zaštite u FBiH najizraženija neposredna diskriminacija utvrđena zakonima FBiH, dakle sistemska, a odnosi se na diskriminaciju osoba sa invaliditetom (OSI) po osnovu uzroka invalidnosti. Konkretnije, neratne osobe sa invaliditetom su u odnosu na ratne, u kategorizaciji oštećenja organizma, te u novčanim naknadama, sistemski, neposredno diskriminisane.
Između neratnih osoba sa invaliditetom i ratnih vojnih invalida postoji diskriminacija u kategorizaciji oštećenja organizma. RVI stiču pravo na invalidninu sa oštećenjem organizma od 20 do 100 % po propisima o RVI u FBiH, civilne žrtve rata sa oštećenjem organizma od 60 % i više, imaju pravo na invalidninu, dok neratne osobe sa invaliditetom po važećem Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom FBiH pravo na ličnu invalidninu, dodatak za njegu – pomoć druge osobe i ortopedskih dodataka stiču sa 90 – 100 % oštećenja organizma.

Imali smo brojne aktivnosti u ovoj zagovaračkoj kampanji, veliki broj razgovora s raznim institucijama i naš glavni cilj je da problem dovedemo u javnost jer neratni invalidi su u nekom smislu nevidljivi, za razliku od ratnih vojnih invalida, rekao je Žarko Papić, eksterni konsultant pri FSU u BiH.

Pomoćnik ministra rada i socijalne politike FBiH Dobrica Jonjić smatra da je prvi korak ka ukidanju diskriminacije promjena načina ocjenjivanja, odnosno usvajanje jedinstvene liste invaliditeta, po kojoj bi se jednako ocjenjivale sve osobe sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka.

Mi smo tu listu napravili, ali ona na žalost nije usvojena. No, ne smijemo stati, moramo raditi na tome, smatra Jonjić. (kraj)


Sajam socijalnog poduzetništva u Sarajevu

Sajam socijalnog poduzetništva u Sarajevu

U okviru USAID projekta “Program održivosti civilnog društva (CSSP)” u sektoru ljudska prava marginalizovanih grupa, Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH), uz podršku agencije Boram, organizirala je u Sarajevu sajam socijalnog poduzetništva na kojem su bili prezentirane mogućnosti saradnje između socijalnih i komercijalnih preduzeća.

Sajam je jedna od aktivnosti zagovaračke kampanje “Donošenje novih politika i mjera u oblasti socijalnog poduzetništva“, koju ova fondacija te Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) i Koalicija marginalizovanih grupa u BiH “KOMA“ provode uz podršku USAID-a

U okviru USAID projekta “Program održivosti civilnog društva (CSSP)” u sektoru ljudska prava marginalizovanih grupa, Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH), uz podršku agencije Boram, organizirala je u Sarajevu sajam socijalnog poduzetništva na kojem su bili prezentirane mogućnosti saradnje između socijalnih i komercijalnih preduzeća.

Sajam je jedna od aktivnosti zagovaračke kampanje “Donošenje novih politika i mjera u oblasti socijalnog poduzetništva“, koju ova fondacija te Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) i Koalicija marginalizovanih grupa u BiH “KOMA“ provode uz podršku USAID-a.


Doček u Briselu za pobjednike u kampanji e4u

Doček u Briselu za pobjednike u kampanji e4u

Evropska politika susjedstva i pregovori o proširenju: „Čestitke i topla dobrodošlica za pobjednike u #e4u kampanji! Danas smo ponosni što smo domaćini grupe od mladih učenika iz Bosne i Hercegovine! Sa svojom kampanjom “Start Yourself Up!”, studenti su pokazali da imaju viziju, energiju i volju da pomognu svojoj zemlji na putu ka EU.“ Pogledajte više o u kampanji na: http://europa.ba/?p=47735 & follow Self UP kampanja & Evropska unija u Bosni i Hercegovini


“Pravda za svako dijete” u slici

“Pravda za svako dijete” u slici 

Sarajevo, 28.01.2017: U okviru saradnje projekta “Pravda za svako dijete” UNICEF u Bosni i Hercegovini i Balkan Photo Festivala, upriličena je izložba fotografija nastalih kao rezultat fotografskih radionica sa djecom i starijim maloljetnicima koji se nalaze na izdržavanju kazne u Odgojno-popravnom domu u Orašju, te Vaspitno-popravnom domu u Tunjicama.

Istoimena izložba fotografija “Pravda za svako dijete” otvorena je u subotu 27. januara, a trajat će sedam dana. Izložene fotografije zainteresirani mogu vidjeti u prostorijama Umjetničke galerije BiH. Ulaz je slobodan.

Autori fotografija – djeca i stariji maloljetnici, ovom izložbom dokazali su efikasnost ovih radionica u odgojno popravnim institucijama i važnost kreativnog pristupa u osnaživanju individualnog rada sa djecom koja se nalaze na izdržavanju kazne. Radionice su imale za cilj pružiti priliku djeci da se izraze fotografijom ali i da nauče zanat- odnosno fotografske tehnike koje im mogu koristiti u budućnosti. Fotografi koji su kao mentori učestvovali na radionicama su Željko Budimir, Amer Kapetanović, Dejan Đurić i Haris Čalkić.

“Naš je zadatak da u odgojno popravnim domovima učimo fotografiju štićenike, a isto tako i da im pružimo priliku da nauče osnove fotografije kako bi se možda mogli sutra time baviti, a imamo saznanja da su neki od prošlogodišnjih štićenika to i koristili nakon što su izašli iz doma. Stvar je u tome da se tim mladim ljudima da glas, budući da oni nemaju neki drugi način da komuniciraju s javnošću. Ove fotografije pokazuju kako sve to izgleda iz njihove percepcije, završiti iza rešetaka i snositi posljedice svojih djela.” – naglasio je Amer Kapetanović i dodao da se nada da će se isti projekt realizirati i naredne godine.

“Prošle godine smo imali grupu od 13 djece, a ove godine šest – što je dobro. Djeci je tamo svaki dan manje više isti, a mi smo pet dana proveli s njima, te im je to bilo i zanimljivo i korisno. Neki od njih su izrazili želju da se bave fotografijom” rekao je Dejan Đurić i dodao da mu je zadovoljstvo biti dio ovog projekta.

Projekat „Pravda za svako dijete“ koji implementira UNICEF, podržavaju Vlada Švicarske i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).


Ured specijalnog predstavnika EU u BiH domaćine prve u nizu od šest konferencija o liderstvu u biznisu

Ured specijalnog predstavnika EU u BiH domaćine prve u nizu od šest konferencija o liderstvu u biznisu 

Prva u nizu od šest konferencija o liderstvu u biznisu u organizaciji Ureda specijalnog predstavnika EU-a, koja je održana danas u Tuzli, okupila je 115 učesnika iz poslovne zajednice, nevladinog sektora, lokalnih vlasti i akademske zajednice.

Diskutirano je o izazovima i prilikama lokalnog poslovnog okruženja, o socio-ekonomskim reformama, s fokusom na uspješne priče u poslovnom sektoru BiH, kao i o pitanjima važnim za približavanje BiH Evropskoj uniji, te kompanijama koje uspješno posluju ili izvoze na tržište EU i izazovima s kojima se susreću.

– Naš cilj je da pronađemo uspješne primjere poslovanja u privatnom sektoru, jer je to ključno za ekonomski rast države i otvaranje novih radnih mjesta – izjavio je na današnjoj konferenciji za medije šef Delegacije EU-a i specijalni predstavnik EU u BiH Lars Gunnar-Wigermark.

Istakao je da se određena poboljšanja i unapređenja mogu primijetiti na entitetskoj razini, ocjenjujući da kantoni treba više da se angažiraju u procesu provedbe reformi.

Navodi da privreda BiH već bilježi značajan rast od 3 do 4 posto godišnje te da ni ovakav rast nije dovoljan, jer se građani pitaju gdje su konkretni pomaci, poručivši da su to stvari koje dolaze korak po korak.

Po njegovim riječima, MMF, Svjetska banka i druge međunarodne finansijske institucije su spremne da podrže vlasti BiH u njihovim reformskim naporima, dodavši da je puno vremena i truda potrošeno na lokalne izbore i da je vrijeme da se vrate reformama, korak po korak.

Naglasio je da je EU najveće jedinstveno tržište na svijetu od više od pola milijarde potrošača.
-Želimo da angažujemo svih 28 zemalja članica EU, želimo da vidimo više trgovine s ovim tržištem i više investicija u BiH – ističe Wigermark.

Istakao je također da je u protekloj deceniji Tuzla postala prepoznatljiva po svojoj dinamičnosti, ali da se bilježi određeni zastoj u proteklih nekoliko godina te joj treba vratiti prijašnju dinamiku.
Ministar razvoja i poduzetništva TK-a Nermin Hodžić kazao je da je prvu godinu implementacije Reformske agende kantonalna vlada obilježila s integracijom ove agende u plan rada i to bez zastoja u njenoj dinamici i realizaciji.

-Ono što današnja konferencija predstavlja za nas je velika pomoć i iskorak u podizanju društvene svijesti o neophodnosti reformske agende i njenim posljedicama – smatra Hodžić.
Poručuje da privreda treba biti partner u realizaciji Reformske agende.

Konferencije o liderstvu u biznisu, osim Tuzle, bit će održane u Mostaru, Bijeljini, Bihaću, Banjoj Luci i Sarajevu.

federalna.ba/Fena


Ured specijalnog predstavnika EU i Ambasada Norveške u BiH u Mostaru održali treći Sajam obrazovanja i zapošljavanja

Ured specijalnog predstavnika EU i Ambasada Norveške u BiH u Mostaru održali treći Sajam obrazovanja i zapošljavanja

Sajam obrazovanja i zapošljavanja “Naučite, istražite, povežite se” koji je ugostio oko 160 izlagača i više hiljada posjetilaca organizovan je danas u Mostaru, u saradnji Ureda specijalnog predstavnika EU i Ambasade Kraljevine Norveške u BiH.

Nadovezujući se na uspjehe prethodnih sajmova održanih u Zenici i Banjaluci, mostarski je Sajam omogućio posjetiocima – mladima, studentima, i nezaposlenima – da otkriju i razviju svoje talente putem brojnih sajamskih radionica, istraže gotovo 1,500 prilika za posao i obrazovanje, kao i da uspostave mreže poslovnih kontakata.

U svom uvodnom obraćanju, ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH, je naglasio značaj provedbe Reformske agende za poslovnu sredinu u BiH. “Možda se još uvijek ne vidi razlika, ali svrha ovih reformi je kreiranje novih radnih mjesta i prilika za ljude poput vas, za mlade u ovoj zemlji. Kao što se može trenutno primjetiti, mnogo je energije u Bosni i Hercegovini, u Mostaru i drago mi je da vidim da ljudi žele da rade i unaprijede svoju budućnost. Obzirom da će Sajam omogućiti stotine potencijalnih radnih mjesta, ponosni smo i na naše partnerstvo sa Ambasadom Norveške u ovom uzbudljivom i vrlo smislenom poduhvatu,” rekao je ambasador Wigemark.

Anne Havnør, zamjenica šefa misije u Ambasadi Kraljevine Norveške, je rekla: “Odliv talenata je ozbiljna prijetnja po ambiciju BiH da postane moderna i razvijena evropska zemlja. Kako bi se ovo spriječilo, uslovi za mlade talente se ovdje moraju drastično unaprijediti, kako bi se obrazovani i stručni ljudi motivisali da ostanu. Želimo da ljudi, posebno mladi, žene i pripadnici manjina, budu aktivni učesnici u društvu i ekonomiji. Vaš uspijeh će doprinijeti i dobrobiti vaših sugrađana.”

Sajam je ugostio kompanije, preduzeća, institucije i nevladine organizacije koje se bave razvojem poslovne klime, radnih i obrazovnih sistema u BiH i zapošljavaju nove talente, a koje su došle iz Gruda, Mostara, Širokog Brijega, Čapljine, Sarajeva, Trebinja, Goražda, Tuzle, Zenice, Banjaluke, Jablanice, Bijeljine, Istočnog Sarajeva i Stoca.

Europa.ba