Kampanje
 

Kampanje za međunarodne institucije/organizacije

Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH i Ambasada Kraljevine Norveške u BiH
Forum za prosperitet i zapošljavanje, Sarajevo
Forum za prosperitet i zapošljavanje, Banja Luka
Sajam obrazovanja i zapošljavanja, Zenica
Sajam obrazovanja i zapošljavanja, Banja Luka
Sajam obrazovanja i zapošljavanja, Mostar

„Gledaj od čega ćeš živjet'“ je kampanja o Reformskoj agendi i Sporazumu za rast i zapošljavanje (dokument koji je nastao kao rezultat Foruma u
Sarajevu i Banja Luci). Kampanja se nastavila realizovati kroz Sajmove obrazovanja i zapošljavanja u Zenici, Banja Luci i Mostaru. Ova tri Sajma je
posjetilo oko 27500 posjetilaca, a kao rezultat je 2289 zaposlenih u Sarajevu i Banja Luci i 3950 otvorenih radnih mjesta u Mostaru (tačan broj
zaposlenih na Sajmu u Mostaru će biti poznat uskoro). U okviru ovih projekata su realizovane i medijske kampanje, koje su približile javnosti
Reformsku agendu/ Sporazum za rast i zapošljavanje i promovisale Sajmove, kako bi što više đaka, studenata, nezaposlenih i pripadnika
marginalizovanih grupa posjetilo događaje i iskoristile ponuđene prilike za edukaciju i zaposlenje.

Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH
„Približavanje Sporazuma za rast i zapošljavanje“ - kampanja koja je približila građanima BiH „Sporazum za rast i zapošljavanje“ kroz
medijsku kampanju i organizaciju događaja ( debate i mini sajmovi zapošljavanja) u 15 gradova širom BiH.
„EU pred tvojim vratima - informisanje građana kroz medijsku kampanju o evropskoj perspektivi zemlje, organizovanje događaja za mlade
u 15 manjih općina u BiH i pružanje informacija kroz aktivnosti „Kafa sa EU“, Debate u školi, kvizovi i „Talent show“.
„Parlamet za Evropu“ 2012/2013 i 2011/2012 ( 2 projekta) - u okviru projekata je organizovano 5 sesija (3 u Sarajevu, 1 u Podgorici i 1 u
Briselu) na kojima je učestvovalo   ukupno 200 zastupnika iz Parlamenta BiH.
Delegacija Evropske unije u BiH
„EU Awareness I“ - dvogodišnji projekat koji je imao za cilj da upozna građane BiH sa procesom Evropskih integracija i da ih aktivno uključi u
proces. Sastojao se od velikog broja događaja, produkcije velikog broja edukativnih i promotivnih materijala, TV programa, dokumentarnih
filmova, medijske kampanje...
„Takmičenja i promotivni materijali“ - kroz organizaciju događaja ( biciklističke utrke, maratoni, košarkaške utakmice, koncerte, kvizove i sl.)
i produkciju promotivnog materijala, građanima BiH su se nastojali približiti i razjasniti programi i politike EU i reforme koje moraju biti
implementirane kao dio procesa pridruživanja EU.
“EU web site and Newsletters" - Organizacija TV i web pokrivenosti više od 250 događaja Delegacije EU-a i EUSR-a i njihov plasman na
medije i EUD web stranicu  www.europa.ba. Organizacija 10 brifinga za novinare, u kojima su učestvovali i visoki dužnosnici Delegacije
Evropske unije i predstavnici institucija BiH.

EUPM
§ „122 - Vaša policija“ - Kampanja o odgovornosti policije „Vaša Policija" koja je uključivala medijsku kampanju, organizaciju 15 događaja u
15 gradova u BiH, 7 okruglih stolova i obilježavanje Dana policije na Kids festivalu.
§ Godišnje kampanje - edukacija javnosti o važnosti saradnje sa policijom na
godišnjem nivou kroz medijske kampanje i organizacije raznih događaja u cijeloj Bosni i Hercegovini za različite populacije.

NATO
„PR kampanje“ - Implementacija 7 PR kampanja o euroatlanskim integracijama u okviru kojih se realizovale medijske kampanje,
organizovale emisije - radijski mostovi, organizovali okrugli stolovi „Promocija NATO vrijednosti“ u cijeloj BiH, producirali dokumentarni
filmovi i TV spotovi ( NATO za bolje sutra, „Ratni zločini - Countdown“, „Izbori“, „Oružane snage“...).

USNIC/ ANTEON/ US Ministry of Defense 
„Antiterorizam“ - projekat koji je imao za cilj podići svijest javnosti o prijetnjama i   opasnostima terorističkih napada i pozvati građane da
prijave svaku sumnjivu radnju koja bi mogla ukazati na pripremanje terorističkog čina. U okviru kampanja su organizovane konferencije,
implemetirane su medijske kampanje, producirani su edukativni printani, video i audio materijali...

EUFOR
„EUFORIJA“ - kampanja koja je imala za cilj promovisanje misije EUFOR-a i približavanje ciljeva misije kroz medijsku kampanju, uključivanje
lokalne zajednice u sportske događaje i druženje sa pripadnicima EUFOR-a
„Medijske kampanje“ - produkcija materijala i medijski zakup za stotine radijskih kampanja koje su imale za cilj edukovati građane i
promovisati misiju EUFOR-a.

UNDP
„Kampanja za pravilno odlaganje otpada“ - se sastojala od organizacije niza okruglih stolova sa kojih su pokrenute inicijative prema
institucijama BiH, medijske kampanje i nagradne igre za najčišće dvorište.
„HIV/ AIDS“ - kampanja koja je pružila informacije javnosti o postojanju centara za besplatno testiranje na HIV, kao i o važnosti zaštite i i
posljedicama ove opake bolesti. U okviru kampanje je obilježen i Svjetski dan borbe protiv AIDS-a.

Cooperaziona Italiana
„Sport za sve“ - u okviru projekta čiji je cilj bio unapređenje socijalne inkluzije djece s posebnim potrebama i smanjenje stigmatizacije,
BORAM je implementirao kampanju „Sport za sve“ u kojoj je učestvovao poznati fudbaler Emir Spahić.


Više o kampanjama


Kampanje za domaće institucije/organizacije

Vođenje kampanja za sve nivoe policijskih struktura (SIPA, FMUP, MUP RS, kantonalne policije, Granična policija, Ministarstvo sigurnosti...) o
odgovornosti policije, o radu policije i lokalne zajednice, trgovini ljudima...

Ministarstvo sigurnosti
„Ljudi nemaju cijenu“ - je kampanja u okviru projekta „Borba protiv trgovine ljudima“ koja se sastojala iz medijske kampanje, organizacije
podjele edukativnih materijala u cijeloj BiH i organizaciji Press konferencije ispred Katedrale u Sarajevu gdje je postavljen izlog sa živim
lutkama koje su sa cijenama na sebi predstavile žrtve trgovine ljudima.

Federalno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih poslova
„Pazi kako voziš“ - najzapaženija kampanja u Bosni i Hercegovini koja je „preko noći“ upoznala javnost sa uzrocima i posljedicama
saobraćajnih nesreća. Koncept kampanje je bio da se pored billboarda uz poruke postave slupani automobili, što je odmah skrenulo pažnju
vozača, prolaznika i medija. Ocjenjena je i zvanično kao i jedna od najuspješnijih kampanja u BiH.
„Voli život, poštuj pravila“ - kampanja o sigurnosti u saobraćaju koja se sastojala od organizacije niza kvizova i događaja koji su imali za cilj
da edukuju mlađu populaciju i medijske kampanje koja je informisala javnost o uzročnicima saobraćajnih nezgoda.
„Pazi kakav trag ostavljaš“ - kampanja o sigurnosti u saobraćaju koja se sastojala od organizacije niza događaja, produkcije edukativnih
materijala i medijske kampanje.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
„Ovako više ne može!“ -  Reforma socijalnog sektora - medijska kampanja koja je uz organizaciju događaja imala za cilj da  promoviše i
podigne nivo informisanosti javnosti u smislu pozitivnih promjena u javnoj percepciji mreže socijalne zaštite i reformi podrške zapošljavanju.

Federalno ministarstvo zdravstva
"Mi mijenjamo sistem zdravstva vi navike!" - „Neka su svi zdravi“ - promocija porodične medicine i zdravih navika (reforma zdravstvenog
sektora) koja se sastojala od medijske kampanje koja je promovisala više segmenata zdravog života, produkcije velikog broja edukativnih
materijala i organizacije velikog broja događaja.

Federalno ministarstvo turizma i okoliša
„Čist okoliš - čista savjest“ - podizanje javne svijesti u oblasti upravljanja otpadom - kampanja koja je imala za cilj da komunikacijskim
kampanjama edukuje javnost i poboljša informisanje o upravljanju otpadom.

UNA Consulting
„Integrisano upravljanje otpadom” - Kampanja mobilizacije građana i uključivanja javnosti u proces integrisanog upravljanja otpadom.
Informisanje kroz medijske formate i rasprave kroz organizaciju okruglih stolova.


Više o kampanjama


Kampanje za nevladine organizacije i marginalizirane grupe

ICVA
„Zajedno protiv diskriminacije žena u BiH“ - Radionce za nevladine organizacije i žene naročito izložene diskriminaciji o mehanizmima
zaštite i provođenje medijske kampanje koja je informisala javnosti o potrebnim potezima za osiguranje nediskriminacije žena u svim
oblastima života.

Fondacija za socijalno uključivanje
„Mi smo tu“ - kroz organizaciju okroglih stolova analizirano je trenutno stanje svih osoba sa invaliditetom i mogućnosti njihovog
zapošljavanja i samozapošljavanja u Bosni i Hercegovini.

Partnerstvo za zdravlje I ICVA
„Zdravlje za sve“ i „Zdravlje je pravo a ne privilegija“ -  javne kampanje kojima se nastojalo uticati na promjenu politika i praksi koje
doprinose neadekvatnom sistemu zdravstvene zaštite u smislu: fizičke dostupnosti zdravstvenih usluga, poštovanja zdravstvenih zakona i 
propisa i odnosa zdravstvene administracije prema građanima.

KOMA - koalicija marginalizovanih grupa
„Minimum socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti“ - kampanja je zagovarala rješenja za uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i
jednakih mogućnosti putem usvajanja mjera na nivou entiteta u BiH, kao što su izmjene i dopune postojećih ili usvajanje novih resornih
zakona o socijalnoj zaštiti ili drugih akata koji reguliraju ovu oblast.
„Vaninstitucionalni sistemi podrške - servisi u lokalnoj zajednici“ - medijska kampanja i organizacija događaja su imali za cilj uticanje na
donosioce odluka za odgovarajuće mjere za reguliranje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginaliziranih grupa.

Centar za sigurnosne studije
„Naoružanje“ - Produkcija i plasman medijskih materijala ( TV spotovi) o opasnostima i posljedicama upotrebe naoružanja prilikom proslave
praznika


Više o kampanjama


 
 


Change language
Copyright (c) 2015 BORAM. All Rights Reserved.